Kalendarium

1915 – 9 marzec – Założenie K! Aquilonia przez jedenastu studentów Kursów Przemysłowo-Rolniczych (później SGGW). Nazwiska założycieli: 1) Witold Chludziński, 2) Adam Doruchowski, 3) Zdzisław Doruchowski, 4) Stanisław Glinka, 5) Konstanty Komierowski, 6) Janusz Kraszewski, 7) Ludwik Kugler, 8) Andrzej Rawita-Ostrowski, 9) Witold Piędzicki, 10) Bronisław Saski, 11) Władysław Stolzenwald. W skład pierwszego Prezydium weszli: Prezes – Adam Doruchowski, Wiceprezes – Andrzej Rawita-Ostrowski, Sekretarz – Witold Piędzicki, Skarbnik – Konstanty Komierowski.

1915 – kwiecień – drugim prezesem K! zostaje Jan Glinka – były student agronomii z Lipska, gdzie zaznajomił się z ideą korporacyjną.

1915 – 15 lipiec – ostatnie zebranie przed odrodzeniem K!. Następuje to dopiero po zakończeniu działań wojennych i walk o niepodległość Polski.

1921 – 4 listopad – wskrzeszenie działalności K! w odrodzonej po ponad stuletniej niewoli Polsce. Te historyczne Prezydium tworzyli: Prezes – Zdzisław Starowicz, Wiceprezes – Stefan Kossakowski, Sekretarz – Tadeusz Majewski, Olderman – Janusz Exner.

1922 – 7 luty – przyjęcie do ZPK!A. Korporacja składa podanie do Związku i zostaje pierwszą korporacją kandydującą na terenie Warszawy. Opiekuje się nami K! Sarmatia. Kandydowanie trwa do grudnia 1922 r.

1923 – 10 styczeń – przyjęcie pierwszych kandydatów; jako pierwsi złożyli oni przysięgę według roty: „Wstępując do Korporacji Aquilonia zobowiązuję się praw Jej ściśle przestrzegać, honoru godnie bronić, Jej cele i ideały w czyn wcielać, mając za naczelną dewizę swego postępowania hasło „Omnia pro Patria”. Zaszczycony potężną przyjaźnią braci-korporantów godności Ich bronić jako swojej uroczyście ślubuję”.

1923 – 19 maj – zawarcie czasowego Kartelu z K! Patria (Warszawa). Kartel ten trwa do 17 maja 1927 r.

1924 – 20 listopad – nadanie Filisteriatu honoris causa prof. dr Eugeniuszowi Jarra. Na uroczystym komersie następuję pierwsze wykonanie „Hymnu do Barw” autorstwa Filistra hc; muzykę skomponował Zygmunt Jacoby.

1925 – 12 luty – zawarcie wieczystego kartelu z K! Baltia (Poznań). Jego preliminarz został podpisany 7 grudnia 1924 r. w Poznaniu podczas komersu K! Baltia. Podczas uroczystości zostaje podpisany akt unifikacji Aquilonii z 1915 r. i 1921 r.

1926 – 14 luty – powstanie Związku Filistrów. Pierwszym Prezesem został Fil! Andrzej hr. Rawita-Ostrowski, wiceprezesem Fil! Zbigniew Stypułkowski, sekretarzem Fil! Józef Drabich, skarbnikiem Fil! Konstanty Komierowski, delegatem do Koła Fil! rtm. Wacław Kossowski.

1927 – 9 maj – nadanie filisteriatu honoris causa senatorowi Aleksandrowi Jackowskiemu.

1927 – 26 maj – Aleksander Heinrich został wybrany na Zjeździe Ogólnoakademickim w Poznaniu „pierwszym akademikiem w Polsce”, tj. Prezesem Naczelnego Komitetu Akademickiego (NKA), organu wykonawczego Narodowego Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej.

1927 – 25 listopad – uchwalenie w pierwszym czytaniu Deklaracji Ideowej K!, która była dorobkiem kilku lat działalności w Polsce Niepodległej.

1928 – 1 marzec – objęcie według starszeństwa na jeden semestr akademicki przewodniczenia w WKM (Warszawskie Koło Międzykorporacyjne).

1928 – 16 maj – nadanie Filisteriatu honoris causa ks. prałatowi – JE Rektorowi UW – Aleksandrowi Szlagowskiemu – dożywotniemu opiekunowi Polskiej Młodzieży Akademickiej (tytuł nadany przez młodzież na Zjeździe Ogólnoakademickim).

1928 – 20 listopad – zawarcie wieczystego kartelu z K! ZAG Wisła (Gdańsk). Jego preliminarz został podpisany 30 czerwca 1928 r. w Gdańsku podczas komersu K! ZAG Wisła.

1928 – 9 grudzień – Mieczysław Jerzy Pączkowski został wybrany na Zjeździe Związku we Lwowie – Prezesem ZPK!A.

1933 – 5 listopad – nadanie Filisteriatu honoris causa prof. Władysławowi Tatarkiewiczowi – wybitnemu historykowi filozofii i działaczowi katolickiemu, a zarazem Kuratorowi K!.

1936 – 24 maj – Aquiloni biorą udział w Ślubowaniu Jasnogórskim młodzieży akademickiej. Ówczesna młodzież zawierzyła Polskę oraz siebie Maryi.

1937 – 19 maj – delegaci Aquiloni są współautorami zbliżenia młodzieży narodowej z armią jakie miało miejsce na komersie K! Arkonia podczas wizyty marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.

1938 – 28 listopad – uroczysty komers rocznicowy, na którym był obecny gen. Władysław Bortnowski – dowódca GO „Śląsk”. Podczas komersu padły słowa deklarujące chęć pojednania młodzieży korporacyjnej i armii. Obecni byli m.in. gen. Władysław Anders (K! Arkonia), prof. Władysław Tatarkiewicz i ks. Biskup Antoni Szlagowski. Zdjęcia z tej uroczystości znajdują się w Galerii.

1939 – zawieszenie działalności.

1962 – pierwsze od wojny korporacyjne zebranie Aquilonów. Prezesem Związku Filistrów K! został na 41 lat – Fil! Jan Jacoby.

1979 – 14 maj – ufundowanie tablic pamiątkowych K! w kruchcie Kościoła Św. Anny w Warszawie oraz w pobliskiej wieży widokowej. Komitet Fundacji Tablicy tworzyli: F!F! Władysław Kempfi (ostatni przed wojną Prezes Związku Filistrów 1938/39), Jan Jacoby, Kazimierz Kalinowski, Zbigniew Krasnodębski (twórca projektu tablicy), Czesław Muszyński (przewodniczący) i Jerzy Rudziński.

1994 – 5 listopad – reaktywowanie po kilkudziesięciu latach przerwy czynnej działalności K!. Podczas komersu są obecni Filistrzy K!: Jan Jacoby, Władysław Ryng i Wacław Wyszyński oraz władze SFPK!A i delegacja K! Sarmatia. Zdjęcia z tej uroczystości znajdują się w Galerii.

1994 – 23 listopad – wybrano nowe czynne władze Aquilonii: Prezes – Paweł Dybała, Wiceprezes – Krzysztof Adam Tyszka, Sekretarz – Zbigniew Dura, Olderman – Daniel Pater.

1997 – 27 listopad – przywrócono stan prawny; K! została zarejestrowana w Sądzie.

1998 – 14 marzec – poświęcenie nowego sztandaru K! przez ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego – przyjaciela K! i Fhc K! Sarmatia. Ufundowano go przede wszystkim dzięki pomocy Filistrowej Witoldowej Sienickiej.

1999 – 20 listopad – Aquilonia wspólnie z innymi korporacjami reaktywuje ZPK!A. Prezesem odnowionego Związku został Krzysztof Adam Tyszka.

2001 – 10 styczeń – otwarcie nowej Kwatery K!, którą użytkujemy do dzisiaj.

2003 – 6 marzec – ukonstytuował się na nowo Związek Filistrów K!. Do jego władz weszli: Prezes – Fil! Paweł Dybała, Wiceprezes – Fil! Paweł Przygoda, Sekretarz – Fil! Zbigniew Dura.

2003 – 12 września – zmarł inicjator odrodzenia K! – Fil! Jan Jacoby.

2004 – 20 listopad – obchody X rocznicy odrodzenia K!

2005 – 12 marzec – zawarcie trzyletniego kartelu z K! Magna Polonia Vratislaviensis (Wrocław) podczas obchodów XC rocznicy powstania K!