Lista strat 1939-1945

Cyruliński Bolesław – (1903-1944) c-1924; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1922 r.; abs. WSH w Warszawie w 1927 r. – dpl., mgr nauk ekonom. w 1933 r.; urzędnik Ministerstwa Skarbu; ppor. rez. 79 pp; zmarł jako ofiara wojny.

Dowbór Michał – (1896-1940) c-1915; stud. SGGW; ochotnik w formacjach polskich na wschodzie gen. Dowbor-Muśnickiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i kampanii wrześniowej 1939 r.; ppor. rez. 1 Dywizjonu Samochodowego. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej, zamordowany w Lesie Katyńskim.

Drecki Kazimierz – (1895-1940) c-1915; stud. SGGW i Politechniki w Moskwie; ppor. rez. WP; żołnierz armii rosyjskiej, ochotnik w Korpusie Polskim gen. Dowbor-Muśnickiego, służył w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej 1939 r.; odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej, zamordowany w Lesie Katyńskim.

Etienne Stefan – (1907-44) c-1926/27; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1925 r.; studiował następnie na Wydz. Prawa UW – mgr prawa w 1929 r.; sekretarz korporacji 1928/29; członek Koła Prawników i Bratniej Pomocy. Aplikant adwokacki. Poległ w Powstaniu Warszawskim.

Gaczeński Stanisław – (1908-1941) c-1927/28; abs. Gimn. im. Św. Stan. Kostki w Warszawie w 1926 r., abs. Wydz. Prawa UW w 1931 r.; czł Zarz. BPSUW 1927-29; Sądu Kol. BPSUW 1929-32; czł. Rady Konst. BPSUW 1930/31; kilkukrotny prezes i olderman K!; członek OWP; działacz konspiracyjny podczas okupacji niemieckiej w Warszawie; aresztowany przez Gestapo został zesłany do KL Auschwitz i tam zamordowany.

Heinrich Aleksander – (1901-42) c-1924; abs. Gimn. im. B. Prusa w Skierniewicach w 1921 r. i Wydz. Prawa UW w 1925 r., wybitny działacz akademicki i narodowy, jeden z przywódców ONR; komendant chorągwi warszawskiej i członek zarządu chorągwi mazowieckiej ZHP; dwukrotny prezes Ogólnopolskiego Zw. Akad. Kół Nauk. i Nacz. Kom. Akad.; dziennikarz, współpracownik Kuriera Warszawskiego, członek zarządu Zw. Dziennikarzy RP; sekretarz gen. Tow. Ubezpieczeniowego „Prudential”. Aresztowany przez Gestapo w roku 1941, zmarł z wycieńczenia w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz.

Iwicki Janusz – (1912-44) c-1933/34; abs. Gimn. im. J. Lelewela w Warszawie w 1932 r.; abs. Wydz. Farmaceutycznego UW w 1936 r. – mgr farmacji; przeszedł z K! Sparta; pracował w aptece w Warszawie; podczas Powstania Warszawskiego próbował chronić ludzi ukrywając ich w swojej aptece. Zginął zastrzelany przez „Własowców”.

Jackowski Julian – (1904-40) c-1924; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1923 r. i Wydz. Prawa UW w 1930 r. – mgr praw; adwokat Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W czasie wojny 1939 r. zmobilizowany jako por. rez. kaw. do 26 p. uł. w Nowogródzkiej Bryg. Kaw.; przedzierając się na Węgry dostał się do niewoli sowieckiej; jeniec Kozielska, został zamordowany w Lesie Katyńskim.

Jacoby Zygmunt – (1903-41) c-1923; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1923 r. i Wydz. Prawa UW w 1928 r.; prezes i olderman K!; działacz akademicki i narodowy, czł. Zarz. BPSUW i Kom Rew. ZPK!A, red. dodatku „Korporant” w Akademiku Polskim w 1925 r.; odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką Honorową ZPK!A; adwokat w Warszawie; działacz Stronnictwa Narodowego na Podlasiu; podczas okupacji aresztowany przez Gestapo, zesłany do KL Oranienburg i tam zamordowany.

Jodkowski Michał – (1911-1945?) abs. Państ. Gimn. Męskiego im. A. Mickiewicza w Grodnie w 1932 r., stud. Wydz. Prawa UW. Zaginął w czasie wojny.

Komierowski Konstanty – (1894-1939) c-1915; abs. Gimn. W. Górskiego w Warszawie w 1912/13, założyciel; czł. pierwszego Zarządu korporacji – skarbnik 1915; sekretarz K! 1915/16; skarbnik w pierwszym Zarządzie Koła Filistrów K! w l. 1926-28; ziemianin; inż. rolnik, absolwent SGGW; służył w oddziałach polskich gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego w żandarmerii polowej I Korpusu (szwadron polskiej straży wojskowej); działacz katolicki, społeczny i polityczny, członek Stronnictwa Zachowawczego, poległ jako oficer w kampanii wrześniowej.

Kugler Ludwik – (1894-1939) c-1915; założyciel K!; stud. SGGW, inż. roln.; ochotnik w I Korpusie gen. Dowbor-Muśnickiego w 3 Pułku Ułanów Krechowieckich; członek Związku Ziemian; ppor rez. 27 p uł.; aresztowany we wrześniu we własnym majątku Styrzyniec przez bojówkę komunistyczną, został następnie przez nią zamordowany wraz z żoną.

Łyżwiński Witold – (1909-45) c-1927/28; abs. Gimn. im. A. Mickiewicza w Warszawie w 1926 r. i Wydz. Prawa UW w 1930 r.; pracę doktorską obronił w 1933; sekretarz K! 1929; działacz narodowy, sekretarz MW 1928, członek ONR i Związku Polskiego. Podczas okupacji żołnierz NSZ, pseudonim „Maciejewski”, uczestnik Powstania Warszawskiego dowódca 1 kompanii Batalionu „Gozdawa”, odznaczył się szczególnie przy zdobywaniu gmachu Banku Polskiego; awansowany do stopnia kapitana; jeniec oflagu Murnau; oswobodzony wyjechał do Włoch, gdzie zginął w tajemniczych okolicznościach.

Malej Leonard – (1916-44) abs. Gimn. im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie w 1935 r., abs. Wydz. Farmaceutycznego UW w 1939 r. – mgr farmacji. W czasie okupacji pracował w aptece St. Pfada w Mińsku Mazowieckim. Zginął od bomby lotniczej, podczas ofensywy radzieckiej.

Marcinkowski Jerzy – (1912-1944) c-1932; abs. Gimn. im. A. Mickiewicza w Warszawie w 1931 r.; stud. Wydz. Mat.-Przyr. UW 1931-34 i Wydz. Prawa UW od 1934 r. Zginął w nieznanych okolicznościach 2.08.1944 r. podczas Powstania Warszawskiego.

Milbradt Robert – (1902-45) c-1925/26; ur. w m. Cierpisz (pow. Konin); abs. Państ. Gimn. Mat.-Przyr. w Gnieźnie w 1923 r.; abs. WSH w 1926 r.; pracownik Banku Polskiego w Warszawie; ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim – ppor. rez. art. 29 pal. Zmarł w nieznanych okolicznościach 28.04.1945 r.

Motz Antoni Jerzy – (1904-40) c-1923; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1921 r. i Wydz. Med. UW w 1927 r.; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; adiunkt w szpitalu Dzieciątka Jezus; współwłaściciel kliniki lek. „55555”; członek BBWR. W okupowanej Warszawie w ramach UW prowadził tajne nauczanie w zakresie nauk medycznych, pracował jako lekarz w II Oddziale Chirurgicznym Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Aresztowany za ukrywanie rannego, został osadzony na Pawiaku, gdzie niósł pomoc lekarską współwięźniom. Rozstrzelany w Palmirach.

Mokrzycki Jan – (1911-43) c-1929/30; abs. Gimn. im. M. Reja w Warszawie w 1927 r.; studiował stomatologię na Wydz. Med. UW, którą ukończył w roku 1939; czł. Zarz. BPSUW w r. 1929; prawdopodobnie wystąpił z korporacji; działacz OWP; pracował jako lekarz-stomatolog w Warszawie. Podczas okupacji członek ZWZ/AK, aresztowany przez Gestapo, więziony był na Pawiaku. Został rozstrzelany w ruinach getta 16 sierpnia wraz z ojcem i bratem.

Nałęcz-Dobrowolski Michał – (1907-45) c-1925/26; abs. Gimn. im. K. Kulwiecia w Warszawie w 1925 r., stud. PW-Arch.; OM-1927/28, sekretarz korporacji 1928. Pracował jako architekt. Podczas okupacji organizator łączności Komendy Głównej ZWZ z Naczelnym Dowództwem Sił Polskich na Zachodzie. Wchodził w skład zespołu kierującego pracą radiostacji przy ulicy Fortecznej. Po Powstaniu Warszawskim wywieziony do KL Auschwitz, następnie do KL Natzweiler i KL Dachau, gdzie zmarł 25.09.1944 r. (wg PCK 25.10.1944 r.)

Piechowski Leszek [Leon Witold] – (1905-44) c-1925; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1924 r., studiował następnie na Wydziale Prawa UW; sekretarz korporacji 1927. Podczas studiów był członkiem Centralnego Zarządu Kół Naukowych w latach 1925-27, członkiem Sądu Kol. BPSUW w semestrze 1929/30 oraz sekretarzem Koła Warszawskiego MW. Działacz ONR. Poległ w Powstaniu Warszawskim.

Saski Bronisław – (1895-1941) c-1915; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1914 r.; studiował następnie na SGGW. Należał do grona założycieli Korporacji w 1915 roku; ppor. rez. 22 p uł. Został zamordowany w obozie koncentracyjnym.

Sosnowski Stanisław – (1899-1944) c-1921; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1918 r. i Wydz. Architektury na PW 1931/32; inż. architekt; autor projektu herbu korporacji; dwukrotny olderman w l. 1922-23 i wiceprezes K! 1923/24; podczas okupacji działacz ZWZ i AK; rozstrzelany jesienią 1944 r. przez Niemców.

Stypułkowski Janusz – (1905-39) c-1925/26; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1925 r.; abs. Wydz. Rolnego SGGW w 1932 r.; wiceprezes 1928/29 i dwukrotny olderman korporacji w l. 1929-30; sekretarz Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego; ppor. rez. zmobilizowany w 1939 r. padł na polu chwały broniąc twierdzy w Modlinie.

Szczepkowski Witold – (1899-1942) c-1921; abs. Gimn. im. A. Mickiewicza w Warszawie w 1917 r.; x-1922, 1922/23, 1923, olderman-1923/24, studiował na Wydziale Inżynierii Wodnej PW – inż. hydrotechnik 1930/31; działacz OWP. W 1927 roku był członkiem zarządu Akademickiego Stowarzyszenia Ligi Narodów. Publicysta z dziedziny techniki sanitarnej. Zmarł w Warszawie jako ofiara wojny.

Trószyński Jan – (1903-1939), c-1927/28; uczeń Gimn. w Humaniu 1912-18, więzień bolszewicki w Winnicy, zwolniony po pokoju w Rydze; po powrocie w 1921 r. do Polski uczeń Gimn. K. Kulwiecia w Warszawie – abs. w 1927 r.; stud. Wydz. Mat.-Fil. UW 1927/28, a następnie WSH; prezes Koła Ekonomistów i Sądu Kol. WSH 1929/30; wiceprezes korporacji 1929/30; ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie w r. 1930/31; przed II WŚ referent Ligi Popularno-Turystycznej w Zakopanem; ppor. rez. piech. WP, w kampanii wrześniowej 1939 r. oficer informacyjny 76 Lidzkiego pp 29 DP (Armia „Prusy”), poległ 6.09.1939 r. pod m. Longinówka k/Piotrkowa.

Wyszyński Marian – (1902-43) c-1923; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie, matura 1920/21, student Wydziału Prawa UW; mgr praw; sek. Sądu Ogólnokorporacyjnego 1925/26; sekretarz 1925 i wiceprezes K! 1925/26; działacz OWP i ONR; czynny w konspiracji AK; aresztowany przez Gestapo został osadzony na Pawiaku a następnie rozstrzelany wraz z bratem Stefanem w ruinach getta 16 sierpnia.

Wyszyński Stefan – (1911-43) c-1932; abs. Gimn. im. Św. Stan. Kostki w Warszawie w 1931 r. i Wydz. Lekarskiego UW w 1939 r..; czł. Sądu Koleż. Koła Med. SUW 1936/37; lekarz; organizator ośrodka służby zdrowia AK. W okupowanej Warszawie w ramach UW prowadził tajne nauczanie w zakresie nauk medycznych, pracował jako lekarz w II Klinice Chorób Wewnętrznych w Warszawie; zagrożony aresztowaniem ukrywał się na terenie Kliniki. Więzień Pawiaka. Rozstrzelany wraz z bratem Marianem w ruinach getta 16 sierpnia.

Zieliński-Bonar Zbigniew – (1904-41) c-1923/24; abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Warszawie w 1923 r., student Wydziału Prawa UW; wiceprezes korporacji 1927/28; por. rez. kawalerii; zmobilizowany w 1939 r. walczył w kampanii wrześniowej; żołnierz ZWZ i AK; aresztowany przez Gestapo w Warszawie, został zesłany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz i tam zamordowany.

Cześć Ich pamięci!