Aquilonia

AQUILONIA jest polską korporacją akademicką, stowarzyszeniem o charakterze ideowo-wychowawczym skupiającym studentów oraz absolwentów warszawskich wyższych. Swoje zasady i tradycje przekazujemy z pokolenia na pokolenie już od 1915 roku.

Fundamentem, na którym opiera się Aquilonia są wyznawane przez nas wartości, które streszczają się w dewizie – „Omnia pro Patria”. Łączy nas umiłowanie Ojczyzny i troska o dobra Narodu i Państwa. Patriotyzm nie jest dla nas jedynie czystym uczuciem, ale również zobowiązaniem do osobistego poświecenia i pracy, bez których stałby się on jedynie frazesem. Wierzymy jednocześnie, że naszym ideałom niezbędne jest głębsze zakorzenienie w wartościach chrześcijańskich płynących z nauczania Kościoła, które jest dla nas drogowskazem moralnym, a także wyrazem naszej narodowej tożsamości.

Ważnym fundamentem Aquilonii jest łącząca nas przyjaźń. Rodzi się często w akademickiej ławie, jak również już w naszej korporacji. Jest efektem naszej wewnętrznej pracy, aquilońskich spotkań, także tych mniej oficjalnych. Prawdziwe aquilońskie braterstwo daje nieocenione wsparcie w chwilach trudnych – na studiach czy w późniejszym życiu zawodowym. Nasze ideały i przyjaźń czynią z Aquilonii prawdziwą studencką wspólnotę.

Koniec wieku XX był dla nas Polaków łaskawy. Po tragicznych losach II wojny światowej a później 45 lat zniewolenia przez reżim komunistyczny, odzyskaliśmy wolność i samodzielność. Jednak wpływ ideologiczny i kulturowy poprzedniego systemu poczynił ogromne spustoszenie w nas samych. Przez cały ten czas ośmieszane lub wypaczane były tak ważne pojęcia jak suwerenność, dobro wspólne, godność i honor. Nasza historia i tradycja narodowa była zafałszowywana. Nieludzki i materialistyczny system zniszczył tkankę społeczną naszego Narodu. Staliśmy się masą zagubionych i samotnych jednostek, pozbawionych pozytywnych elit. Procesy społeczne zachodzące po 1989 roku pogłębiły jeszcze bardziej atomizację społeczną. Wraz upragnioną wolnością jeszcze bardziej rozprzestrzeniły się nasze przywary narodowe: bierność, wyuczony cynizm i cwaniactwo, kult prywaty i indywidualizm, brak szacunku dla Państwa. Ograniczyliśmy się jedynie do pogoni za karierą i zyskiem, ograniczając swoją osobę jedynie do wymiaru materialnego. Przeciwieństwie do innych narodów przestaliśmy zwracać uwagę na swoje korzenie. Jeżeli chcemy być nowoczesnym i silnym Narodem oraz pragniemy, aby nasze Państwo skutecznie nam służyło i liczyło się w świecie, potrzebne jest odwrócenie tych negatywnych procesów.

Aquilonia zgodnie z tradycjami Filaretów oraz wskazań naszych założycieli za swoje cele stawia umacnianie wśród swoich członków uczuć patriotycznych, pracę nad charakterem i doskonalenie moralne. Niezwykle ważna jest praca nad wyrobieniem cnót obywatelskich takich jak dbałość o dobro wspólne, solidarność czy społeczna ofiarność. Dbamy także o cnoty osobiste, takie jak odwaga, poczucie honoru, uczciwość, obowiązkowość, pracowitość, punktualność. W pracy samowychowawczej pomagają nam doświadczenia wcześniejszych pokoleń i wypróbowana struktura organizacyjna.

Wierna tradycji filomackiej i swym korzeniom Aquilonia prowadzi także działalność samokształceniową. Nasze doskonalenie duchowe chcemy uzupełniać poprzez swój rozwój intelektualny i naukowy. Nasze zainteresowania są szerokie: od spraw publicznych poprzez prawo, ekonomię, filozofię, nauki techniczne czy historyczne. Aquilonia pomaga w zdobywaniu wiedzy ogólnej, której wyraźnie brakuje na coraz bardziej wyspecjalizowanych kierunkach studiów. A to przecież ona nie tylko podnosi poziom wiedzy Aquilonów, ale także jest niezbędna w rozumieniu rzeczywistości nas otaczającej. Organizujemy spotkania z ciekawymi gośćmi, dyskusje, wygłaszamy referaty. Aquilonia skupia studentów różnych kierunków o różnorakich zainteresowaniach i pasjach, co niezwykle ubogaca życie korporacyjne i każdego z nas.